Page 4 - Waarom kiezen wij voor (kinder)volksdans?
P. 4

Sociaalvormende taak

                De (kinder)volksdans heeft boven alles een
                ethische en een sociaalvormende taak. Volksdans
                is groepswerk! Het kind leert zich zo afstemmen
                op de gemeenschap; het wordt een schakel in een
                gemeenschappelijk opgebouwd geheel; het kind
                moet zich bijgevolg aan een gemeenschappelijke
                tucht onderwerpen.

                Door volksdansen komt het kind actief in contact
                met andere kinderen (dit contact is veel intenser
                dan bijvoorbeeld bij de uitvoering van een
                zangstuk). Andere waardevolle technieken van
                typische gemeenschapskunst vinden we in de
                plastische opvoeding (ontwerpen en uitbouwen
                van groepswerken: tekeningen, taferelen), de
                lichamelijke opvoeding (gezamenlijk opgebouwd
                spel met regels waaraan men zich moet houden),
de muzikale opvoeding (gezamenlijk gecreëerd of uitgevoerd
muziekstuk) en dramatische en groepsimprovisatie (opbouw van
charades, lekenspelen en mimes).

Al deze technieken vinden hun toepassing bij het gezamenlijk
voorbereiden en opbouwen van feestelijkheden, als deze voortvloeien
uit de uitgesproken wil om ze te doen uitgroeien tot een element van
actieve beleving.

De voorbereiding van het werkelijke
leven

De (kinder)volksdans kan dus actief bijdragen tot de voorbereiding van
het werkelijke leven in de maatschappij (grote gemeenschap) door een
harmonische opname van het kind in de groep (beperkte
gemeenschap).

Daartoe is een stevige leiding noodzakelijk, die zich echter nooit mag
opdringen maar het geheel moet coördineren waardoor een soepele
opname en een vlotte infiltratie mogelijk worden.

Sommige ongezonde neigingen of ongemotiveerde reflexen moeten
afgeremd worden of – indien mogelijk – afgeleid naar een gunstiger
niveau. Apathische elementen moeten aangespoord worden tot het
opwekken van sluimerende krachten.

                       4 www.danskant.be
   1   2   3   4   5   6