Ondertussen hebben verschillende overleggen plaatsgevonden en hebben de drie ministers van Jeugd Dalle, Glatigny en Wyckmans afspraken gemaakt om bij te dragen tot de vermindering van het risico tot besmetting.

 

Vanaf maandag 29/11 geldt het volgende :

 • Stopzetten meerdaagses met overnachtingen.

 

 • Het gold al maar we benadrukken dat het aanbevolen is om activiteiten zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden.

 

 • Voor binnenactiviteiten geldt:
  • Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar tenzij onmogelijk wegens de aard vab de activiteit.
  • De groep wordt beperkt tot 50 personen (excl. begeleiding).
  • In elke binnenruimte kan slechts 1 groep (max 50p) tegelijk activiteiten doen.
  • Er wordt extra ingezet op ventilatie en verluchting van de ruimte.
  • Er wordt met gezond verstand gekeken naar de grootte van de ruimte en het aantal deelnemers dat in een ruimte samen komen.
  • Houd in de mate van het mogelijke anderhalve meter afstand.

 

 • De bestaande richtlijnen zoals vermijden van intens fysiek contact en de deelnamevoorwaarden blijven van kracht voor activiteiten binnen en buiten.

 

Vervroegd overlegcomité van 26/11/2021

De huidige maatregelen blijven dit weekend nog van kracht, maar de situatie is ernstig, dus wees vooral waakzaam en voorzichtig.

 

Momenteel zijn mondmaskers altijd verplicht voor binnenactiviteiten vanaf 10 jaar. Tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat. Dat houdt in dat mondmaskers bv. af kunnen bij fysiek intensieve (sport-)activiteiten of wanneer je neerzit en voldoende afstand kan houden in een grote, goed geventileerde ruimte.

 

Blijf daarbij steeds aandacht hebben voor volgende zaken:

 • Organiseer zoveel mogelijk activiteiten buiten.
 • Kies bij voorkeur grote ruimtes waarin je voldoende kan ventileren.
 • Houd zoveel mogelijk afstand bij binnenactiviteiten.
 • Draag zorg voor elkaar, respecteer elkaars keuzes.

 

In het onderwijs

Derden zijn niet toegelaten tot de schoolgebouwen, alleen als ze taken uitvoeren die noodzakelijk zijn voor het behalen van de leerplandoelstellingen.

 

De Ministers van Jeugd krijgen van het overlegcomité de opdracht om tegen komende maandag een plan uit te werken voor binnenactiviteiten. Er zal vooral beslist worden wat nog op virusveilige manier kan worden georganiseerd en welke verstrengingen daarvoor nodig zijn.


 


Hier zijn we weer!

Mondmaskers (vanaf 10 jaar) en Covid Safe Ticket.

qrcodeHet Overlegcomité heeft op woensdag 17 november 2021 de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen.

 

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten.

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.
Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten.
Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

 

2. Brede mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.
Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

 

3. Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.


Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

 

4. Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

 


Richtlijnen vanaf 1 september 2021

Het overlegcomité van 20 augustus 2021 heeft beslist dat er vanaf 1 september geen beperkingen meer gelden op georganiseerde activiteiten.

 

Via het Departement Cultuur, Jeugd en Media, De Ambrassade en koepelorganisaties worden verenigingen en lokale afdelingen geïnformeerd over de geldende maatregelen. Dat gebeurt via de website van De Ambrassade.

 


 

 

 

zomerplanZomerplan

Het overlegcomité van 11 mei 2021 nam een aantal beslissingen over de zomer 2021.

Je leest wat er relevant is voor het jeugdwerk op de website van minister Dalle.

 

Vanaf 9 juni
Al het onderstaande geldt onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (80% 65 + en risicogroep gevaccineerd) en stand van zaken van de ziekenhuizen)

 • Het jeugdwerk mag activiteiten zonder overnachtingen organiseren met 50 deelnemers, exclusief begeleiding, zowel binnen als buiten en zonder leeftijdsbeperking. Opgelet: dit blijven groepen, geen bubbels met onbeperkt contact.
 • Het thuiswerk wordt iets versoepeld, ook binnen jeugdwerk belangrijk.

 

Vanaf 25 juni

Al het onderstaande geldt onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (60% 18 +) en stand van zaken van de ziekenhuizen)

 • De bubbels voor activiteiten en aanbod worden opgetrokken van 50 naar 100 deelnemers exclusief begeleiding, zowel binnen als buiten. 
 • Wees je bewust dat je niet verplicht bent om je bubbel te vergroten naar 100 deelnemers exclusief begeleiding, en dat een eventuele besmetting dan dus meteen ook impact heeft op een grotere bubbel. Maar grotere bubbels mogen dus wel degelijk vanaf die data.

Augustus

Onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (70% 18 +) en stand van zaken van de ziekenhuizen (vanaf augustus vergroten van 100 naar 200 deelnemers exclusief begeleiding.)

 

September

Vanaf 1 september wordt toegewerkt naar maximale normaliseren van de maatschappij.

 

Zomerplan: alle bijlagen  

 

 


 

 

 

Paaspauze voorbij

Werking van nu tot 25 juni

Deze beslissingen werden reeds genomen op het vorig overlegcomité van 14 april 2021 (zie stappenplan hieronder).

 

50Danskampen deze zomer

 • Vanaf vrijdag 25/6 gaan de zomerregels in voor het jeugdwerk met  50 deelnemers, binnen én buiten. Die beslissing is genomen, natuurlijk steeds onder voorwaarde van de virologische situatie.
 • De regels voor de zomer van 2021 zullen heel hard aanleunen bij de jeugdwerkregels van vorig jaar. Enkele specifieke invullingen kunnen echter verschillen en voor een stuk afhangen van de letterlijke bewoordingen in de regelgeving.
 • De bubbels van 50 gelden voor alle leeftijden, exclusief begeleiding. Daarbinnen kunnen activiteiten doorgaan zonder mondmasker en zonder social distancing.
 • Bij bubbels boven 13 jaar wordt intens fysiek contact zoals vorige zomer vermeden.
 • De voorkeur blijft wel liggen op buitenactiviteiten, bij binnenactiviteiten wordt extra nadruk gelegd op ventilatie. 

stappenplanNieuw stappenplan (alweer)

Overlegcomité van 14 april 2021

Het overlegcomité van 14 april 2021 keurde een nieuw stappenplan goed dat ingaat na de Paaspauze (vanaf 19 april 2021).
Ook voor Danskant vzw zal dat stappenplan onze werking bepalen. Bij elke stap zijn een aantal voorwaarden verbonden.

 

19 april tot 26 april

 • In deze periode blijven voor ons alle nu geldende maatregelen van kracht.

 

26 april tot 8 mei (einde afkoelingsperiode)

 • Vanaf 26 april kan meer voor 18+, met maximaal 10 personen (i.p.v. 4 nu) en verplicht buiten. (Mondmasker, Social distancing...)
 • Alle andere nu geldende maatregelen blijven van kracht.

 

8 mei tot begin juni

Voorwaarden: 7 op de 10 65-plussen zijn gevaccineerd en beschermd en de bezetting op de afdelingen intensieve zorgen moet significant gedaald zijn (onder de 500).

Voor georganiseerde activiteiten met kinderen en jongeren:

 • voor alle leeftijden: maximaal 25 deelnemers (*), verplicht buiten
 • t.e.m. 12 jaar: maximaal 10 deelnemers (*) voor binnenactiviteiten
 • (*) begeleiding niet inbegrepen

 

Begin juni

Voorwaarden: bijna 65-plussen en kwetsbare mensen zijn gevaccineerd en beschermd en de bezetting op de afdelingen intensieve zorgen moet significant gedaald zijn (onder de 500).

 • Regels voor zomerkampen
 • Voorlopig werden geen andere maatregelen vastgelegd dan deze hiervoor.

 

"Paaspauze" moet 3de golf voorkomen

paaspauze

Vandaag, amper vijf dagen na het overlegcomité van vrijdag, worden we opnieuw heel hard ingehaald door de virologische realiteit. In die vijf dagen zijn velen onder jullie keihard blijven gaan, hebben jullie weer eens nieuwe plannen gemaakt, voor kinderen en jongeren.

 

Er ging daarnet dus opnieuw een overlegcomité door. Wat werd er beslist?

 

We mogen in de samenleving niet langer met 10 afspreken buiten, maar opnieuw met 4. Dit geldt vanaf zaterdag. Dat heeft een grote impact op organiseren met je organisatie voor 18+; de aanpassing naar 10 personen gaf immers ruimte om voor hen te organiseren. Die ruimte valt nu weg. Voor 18+ kan je niet organiseren binnen jeugdwerkregels en de aanpassing van de modaliteiten van het Ministerieel Besluit (samenscholing met 4 buiten) maken het ook praktisch heel onhaalbaar.

 

Over jeugdactiviteiten werd niets gezegd in de persconferentie, later werd wel aangehaald dat onze maatregelen voor groepen tot en met 18 jaar behouden blijven zoals vorige vrijdag aangekondigd.
Wees je er wel van bewust dat de 'pauzeknop' in onderwijs en de samenleving, ook impact kunnen hebben op de keuzes van jullie lokale besturen en het dus belangrijk is om hier met hen over te overleggen.


 
10Maximaal 10 deelnemers en buiten.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag 19/03/2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

 

Gevolg: Buitenplan uitgesteld.

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten plaats.

 • Groepen tot en met 12 jaar: Groepen tot 10, exclusief begeleiding, maximaal buiten (je mag binnen wanneer nodig), zonder mondmaskers voor deelnemers, mét mondmaskers voor begeleiding.
 • Groepen van 13 tot en met 17 jaar: Groepen tot 10, exclusief begeleiding, verplicht buiten, met mondmaskers en/of afstand voor deelnemers en begeleiding.
 • Jongeren en volwassenen 18+: Groepen kunnen samen komen tot 10 personen in totaal, volgens de geldende regels in de samenleving.

 

Sad emojiPaasvakantie dreigt volledig in het water te vallen.

Er is, amper twee weken voor de start, nog geen duidelijkheid over hoe jeugdactiviteiten mogen verlopen tijdens de paasvakantie. De Vlaamse Jeugdraad roept op om NU te beslissen. Wij ondersteunen mee hun oproep om duidelijkheid te brengen naar de jeugdsector, vrijwilligers, jeugdverblijven, lokale besturen, kinderen, jongeren en hun ouders.

 

Voor onze opleiding dansanimator is het nu al te laat. Het is voor ons niet meer haalbaar om op deze korte termijn een goede, kwalitatieve en veilige organisatie te garanderen, daarom hebben we de beslissing genomen om onze opleiding te schrappen deze paasvakantie, zeer jammer maar helaas.


Lees meer

 
Overlegcomité van 5 maart 2021

Vanaf maandag 8 maart mogen kinderen tot en met 12 jaar opnieuw met 25 samenkomen in de buitenlucht. Binnen blijft de groepsgrootte op 10.

 

Voor groepen van 13 tot en met 18 jaar blijven de aantallen dus op 10 personen verplicht buiten.

In de Paasvakantie kunnen georganiseerde jeugdwerkactiviteiten en kampen met 25 personen doorgaan. Over overnachting is er nog geen concrete duidelijkheid, we klaren ook dit deel in de loop van volgende week voor jullie uit.

 

Huidige maatregelen die gelden voor het jeugdwerk
1 april

Overlegcomité verlengt maatregelen tot 1 april

Versoepelingen voor kappers, dierenparken, vakantieparken en campings. De andere coronamaatregelen zijn in elk geval al verlengd tot 1 april 2021. Een volgend Overlegcomité is voorzien op 26 februari, dan worden de maatregelen betreffende de horeca, sport en cultuur bekeken.

Voor de werking van Danskant vzw zal dat betekenen dat vormingen voor +18-jarigen nog niet kunnen doorgaan tot 1 april 2021. Op het volgend Overlegcomité van 26 februari 2021 zal een stappenplan worden besproken voor onze sector, wij gaan er echter  vanuit dat de versoepelingen voor onze vormingen niet van die aard zullen zijn dat we voor 1 april 2021 kunnen gaan werken. (Er werd  aan het COVID-commissariaat en aan de experten van de GEMS gevraagd om een duidelijk pad uit te tekenen.)

 
Bubbels van 10, één hobby²

De nieuwe maatregelen vanaf maandag 01/02/2021 wettelijk van start. Het Ministerieel besluit werd intussen gepubliceerd.

Basis protocol voor de jeugdsector (1/02/2021)


Bubbels van 10, één hobby

De voorbije dagen werd er heel wat overleg gepleegd tussen de verschillende ministers sport, onderwijs en jeugd van ons land, over de verschillende gemeenschappen heen. Het onderwerp: vrije tijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren nu de Coronacijfers opnieuw minder goed worden.

Ze namen op dinsdag 26/1 een voorlopige beslissing.

in out-12 jarigen (verstrenging)

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding
 • In krokusvakantie kunnen groepen uit 25 personen personen bestaan exclusief begeleiding, daarbij is de stabiliteit van deze groep cruciaal.
 • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit(sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door.
 • Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen.
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting blijft dus verboden.

out+12 jarigen tot 18 jaar (versoepeling)

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding.
 • Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie, de groepen blijven max. 10 personen.
 • Activiteiten gaan verplicht buiten door.
 • Jongeren kunnen niet samen een maaltijd nuttigen tenzij een individuele snack, er kan enkel individueel gebruik worden gemaakt van het sanitair.
 • Het wordt ten sterkste aangeraden om max. 1 aanbod per week te kiezen.
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting blijft dus verboden.


Coronamaatregelen verlengd tot 1 maart, maar eerdere versoepelingen nog mogelijk.

1maartUit een in het Staatsblad gepubliceerd ministerieel besluit is gebleken dat alle geldende coronamaatregelen verlengd worden tot 1 maart. Het gaat echter om een continuïteitsmaatregel, zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Versoepelingen voor die datum zijn nog steeds mogelijk.

Er ontstond dinsdagavond verwarring toen bleek dat in het ministerieel besluit gepubliceerd in het Staatsblad stond dat de huidige coronamaatregelen van toepassing zouden zijn tot 1 maart 2021. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de zaak echter verduidelijkt.

“Het ministerieel besluit bevestigt de beslissingen die zijn genomen tijdens het laatste Overlegcomité. Zoals bij vorige ministeriële besluiten geven we de maatregelen een geldigheidsduur van 6 weken”, klinkt het bij de minister aan VRT NWS. Het ministerieel besluit moet zorgen voor de continuïteit en een verlenging was nodig om de maatregelen rechtsgeldig te houden, zegt een woordvoerder aan Het Laatste Nieuws. Dat betekent echter niet dat er voor 1 maart geen versoepelingen meer mogelijk zijn. “Dan moeten we gewoon het ministerieel besluit wijzigen”, aldus minister Verlinden.

Jeugdwerkregels verlengd tot 15 januari

calendar day 15In het nieuwe Ministerieel besluit is te lezen (in artikel 13) dat de datum van het oorspronkelijke Ministerieel Besluit van de huidige maatregelen (van 28 oktober: dat lees je hier) wordt verlengd tot 15 januari 2021. Dat geldt voor alle maatregelen die toen gecommuniceerd werden. Dat betekent dus dat de huidige situatie van basismogelijkheden voor kinderen, jongeren en jeugdwerk behouden blijft: jeugdwerk voor -12, jeugdwelzijnswerk en toegang tot de openbare ruimte. Voorlopig verandert daar niets aan. De werking in de kerstvakantie zal dus gelijkaardig zijn aan deze van de herfstvakantie.


De aanpassing van het MB waarin wordt bepaald dat de huidige regels geldig blijven tot 15 januari, maken het ook in de kerstvakantie niet mogelijk om te overnachten in binnen en buitenland met het jeugdwerk. Op deze manier zijn buitenlandse vakanties vanuit het jeugdwerk niet mogelijk tijdens de kerstvakantie.Herstart activiteiten -12 jarigen

herstartenVoor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de voorgeschreven regels.

  • Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen).
  • Begeleiding draagt altijd een mondmasker.
  • Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.
  • Het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen.

Vanaf 16 november zal Danskant vzw de activiteiten voor -12 jarigen opnieuw opstarten waar dat kan en mag.Lockdown 2.0

break2De regels voor jeugdactiviteiten -12 zijn NIET aangepast. Wat betekent dat concreet? Dat jeugdactiviteiten, ook meerdaags, zonder overnachting kunnen plaatsvinden zowel tijdens als na de herfstvakantie, zolang de maatregelen gelden. De maatregelen die bekend gemaakt werden, zullen wellicht tot 13 december gelden.

 

Organisaties kunnen zelf beslissen wat nog haalbaar en realistisch is. Iedereen respecteert elke keuze, er is al zeer veel geschakeld de voorbije weken.

   • Omdat de beoogde kwaliteit in de nodig veiligheid niet meer te garanderen is zet Danskant vzw ALLE activiteiten on hold.
   • We zullen een online-aanbod voorzien.
   • Rond 15 november bekijken we de situatie opnieuw.

 

Hou je veilig en zorg voor elkaar en jezelf!w1440q85 Pancartes geen jw voor 12Nieuwe maatregelen voor jeugdwerk aanbod

28/10/2020 - 15u45
De nieuwe Vlaamse coronamaatregelen zullen dan toch vroeger ingaan dan vrijdag. Om dat mogelijk te maken was een aanpassing nodig van het federale ministerieel besluit (MB) over de coronaregels in ons land.
Dat is intussen gebeurd: om 18 uur zal dat MB worden gepubliceerd, waardoor de maatregelen vanaf middernacht van kracht zullen zijn.

Enkele belangrijke nieuwe maatregelen m.b.t. jeugdactiviteiten beslist door de Vlaamse Regering

   Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de voorgeschreven regels.


   Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen).

   Begeleiding draagt altijd een mondmasker.

   Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.


Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan.


Hou daarbij ook steeds rekening met het volgende:
   • Het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens de nieuwe regels.


Jeugdwerk naar code rood

   Deze nacht werd de beslissing genomen om met het jeugdwerk vanaf vandaag, vrijdag 23/10, tot en met donderdag 19 november, over te stappen op code rood. Naast de beslissing om over te stappen op
code rood
   werd ook een nieuw protocol door het overlegcomité goedgekeurd waarin de maatregelen per code worden meegegeven.


Wat betekent het om naar code rood te gaan voor de gewone werking in de niet-schoolvakantieperiodes?  

   • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij -12. 
   • Overnachtingen zijn niet meer mogelijk. 
   • +12: Buitenactiviteiten vormen de regel met max 50 personen. Binnenactiviteiten (max 20 personen) hoogst uitzonderlijk en met social distancing en mondmaskers.
   • De mondmaskerplicht voor +12 zoals in het onderwijs. Binnen draag je mondmasker, buiten draag je mondmaskers als afstand niet bewaard kan worden.
   • Voor +12 buiten: Bij intense fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit.
   • +12: Vermijden van activiteiten met intens fysiek contact.


Wat betekent het om naar code rood te gaan in de herfstvakantie (vanaf 30/10)?  

Omdat een schoolvakantie een andere context vormt waarin minder activiteiten gecombineerd worden, is er net iets meer mogelijk voor het aanbod tijdens de vakantie. De volgende maatregelen zijn van toepassing: 

   • Overnachtingen zijn in de vakanties niet mogelijk, met uitzondering voor -12. Voor 12-14 met de extra voorwaarde van minimaal 4 nachten, maximale ventilatie en afstand houden.
   • Voor +15-jarigen is meerdaags aanbod mogelijk maar enkel zonder overnachting.
   • Voor +12: organiseer maximaal buitenactiviteiten (max 50 personen).
   • Voor +12: Voor binnenactiviteiten geldt social distancing en mondmaskers en max 20 personen.
   • De mondmaskerplicht voor +12 zoals in het onderwijs. Binnen draag je mondmasker, buiten draag je mondmaskers als afstand niet bewaard kan worden.
   • Voor +12 buiten: Bij intense fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit.
   • Voor sportkampen met jongeren (+12) gelden de regels conform sport: BUITEN: max 50 personen OF densiteitsregels, BINNEN: densiteitsregels en 1.5m afstand.
   • Bij +12: vermijden van activiteiten met intens fysiek contact.
   • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij –12.

Waar vind je meer info? 

GA NAAR DE WEBSITE PROTOCOL JEUGDWERK
Het jeugdwerk gaat naar code oranje

 Pancartes Code Oranje Jeugdwerk

   • In overleg met de ministers van jeugd, het departement jeugd, De Ambrassade en Bataljong werd beslist om te schakelen naar code oranje. Vanaf woensdag 14/10 werken we met héél het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel in code oranje. Dat betekent: ook in steden en gemeentes waar code geel nog geldt, werken jullie volgens code oranje.

   • Aan code oranje worden nog een aantal zaken aangepast. Waarom? In het licht van de huidige Corona-cijfers én met het oog op perspectief, mogelijke verstrengingen en versoepelingen als we opnieuw naar andere codes overstappen.

 

Wat verandert er aan code oranje?

 Pancartes Code Oranje Jeugdwerk2

   • Als je met 12+ een activiteit binnen doet, was reeds omschreven dat je dan max. met bubbels van 20 personen kunt werken. Daar komt bij dat je binnen met deze leeftijdsgroep ook verplicht een mondmasker aandoet (cf. op school). We zijn niet licht over deze beslissing gegaan en begrijpen de impact, maar op deze manier kunnen we jongeren langer veilig van jeugdwerk laten genieten.

   • Bij buitenactiviteiten kan het nog steeds met bubbels van max. 50 personen en zonder mondmasker. 

   • Activiteiten met intens fysiek contact worden ook buiten sterk afgeraden.

   • Handhygiëne blijft cruciaal.

   • Voor activiteiten van begeleiding waarvan de meerderheid 18+ is en waarbij de groep voortdurend wijzigt en andere activiteiten doet, wordt overnachting ten strengste afgeraden. Dit houdt bv. specifiek leefweken in bij de jeugdbewegingen. Ze voorzien hiervoor zelf ook eigen communicatie. Let op: voor kadervorming in de herfstvakantie blijft de optie deze weekends in code oranje te organiseren. We communiceren begin volgende week nog duidelijker over de activiteiten die er sneller aankomen.

 

De nieuwe jeugdwerkregels staan online sinds zonet. Hetzelfde principe geldt zoals tijdens de zomer: deze jeugdwerkregels zijn de basis, daarnaast wordt de komende dagen nog hard gewerkt aan een draaiboek om deze jeugdwerkregels verder uit te werken. Jullie horen daar nog meer over de komende dagen.

We voorzien daarnaast ook een FAQ om op de meest voorkomende vragen te antwoorden. Geef ons nog even de tijd om alles goed uit te werken, aan te vullen en vragen te beantwoorden.

Enorm veel succes de komende weken en maanden, dikke chapeau voor wat jullie verzetten, zorg goed voor elkaar en tot snel!

Liesbeth (De Ambrassade)Lees meer (de regels)

Het jeugdwerk mag terug van start

Tot en met 30 juni mag je maar met 20 personen aanwezig zijn (of in strikt gescheiden groepen van 20 personen).

Bereid je voor als je een activiteit organiseert, blijf bewust nadenken of je fysiek wilt samen komen en of je alle maatregelen kunt respecteren. In het bijzonder de afstandsmaatregelen voor +12jarigen zijn niet evident te handhaven in een jeugdwerkcontext maar gelden wel degelijk voordat de bubbelwerkingen vanaf 1 juli kan starten.

De Nationale Veiligheidsraad: We moeten wachten op het Ministerieel besluit.

Zoals jullie weten, wachten wij samen met heel wat andere sectoren op de specifieke beslissingen in het ministeriële besluit om juist te communiceren over de mogelijkheden voor het jeugdwerk vanaf 8 juni. We hebben hier nog steeds geen bevestiging over. Weet dat we ons volop voorbereiden en na een bevestiging zo snel mogelijk zullen communiceren.

Draaiboeken en andere nodige documenten voor de zomer 2020.

Zomeractiviteiten meer info

Veiligheidsraad van 13 mei 2020

De volgende stap, fase 3, "vindt niet voor 8 juni plaats". Premier Wilmès benadrukte wel al dat sport- en cultuurevenementen verboden zijn tot zeker 30 juni. Ook voor de horeca en de zomerkampen is het nog even wachten op meer nieuws. "Deze zomer zal er nog geen terugkeer zijn naar het normale leven", verduidelijkte Wilmès.

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vandaag, vrijdag 24 april, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen.

Gevolgen voor Danskant vzw:

   • Alle geplande activiteiten zullen ten vroegste op 8 juni (onder voorwaarden) opgestart kunnen worden.
   • Kampen van jeugdbewegingen: daarover moet eind mei een beslissing vallen.
   • Telewerk blijft de norm. Daardoor zullen bestellingen van didactisch materiaal met vertragingen worden verwerkt.

Lees meer

Tijdens de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad werd in overleg met de ministers-presidenten beslist om de nu geldende inperkingsmaatregelen te verlengen tot en met 3 mei.

In overleg met de jeugdsector is beslist door de Vlaamse regering dat vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie niet kunnen doorgaan.

In nauw overleg met Minister Dalle, (Benjamin Dalle is sinds 2 oktober 2019 Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.) vraagt De Ambrassade uitdrukkelijk om alle activiteiten binnen het jeugdwerk te annuleren tot en met 31 maart.

 

We namen hiervoor de volgende zaken in overweging: het belang van kinderen en jongeren, het vergemakkelijken van deze moeilijke beslissing voor jongeren, vrijwilligers en organisaties, de kernwaarde van het jeugdwerk om goed zorg te dragen voor elkaar en onze competentie om flexibel en wendbaar te zijn als jeugdwerk.

 

Deze nadrukkelijke vraag geldt voorlopig tot en met dinsdag 31 maart. De situatie wordt voortdurend gemonitord. We blijven in contact met kabinet en departement en we houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte vanaf er keuzes gemaakt worden over het eventuele verlengen van deze periode.

 

 

 

 

Contact

Danskant vzw

Quellinstraat 49
BE 2018 Antwerpen

  +32 3 204 1931
  info@danskant.be

Ondernemingsnummer:
  410.946.834
RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

facebook grlink gryt grinsta grmail gr

Nieuwsbrief

Vul je e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

 • Vandaag: 1238
 • |
 • Gisteren: 1589
 • |
 • Week: 5766
 • |
 • Maand: 2827
 • |
 • Totaal: 911328
Danskant logo transparant
80jaar
logo vlaamse overheid